สโลแกนสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่?

image

สโลแกนสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

               สโลแกน นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต / อร่อยจนหยุดไม่ได้ / ข้าวเกรียบรวยเพื่อน ตามกฎหมายไม่ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือไม่มีเอกลักษณ์ที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้น สโลแกนจะอยู่เพียงลำพังไม่ได้ หากอยู่เพียงลำพังจะยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้
แต่สโลแกนนั้นมีสำคัญเทียบเท่ากับเครื่องหมายการค้า เพราะสามารถสื่อและบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของและแหล่งที่มาได้ ดังนั้น สโลแกน จะได้รับการคุ้มครองหากจดทะเบียนร่วมกับเครื่องหมายการค้าหลักที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือจดทะเบียนร่วมกัน ดังนี้

โตชิบา (เครื่องหมายการค้าหลัก) +นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต (สโลแกน)

ปาร์ตี้ (เครื่องหมายการค้าหลัก) +อร่อยจนหยุดไม่ได้ (สโลแกน)

ฮานามิ (เครื่องหมายการค้าหลัก) +ข้าวเกรียบรวยเพื่อน (สโลแกน)

ถือว่าการจดทะเบียนลักษณะนี้ สโลแกนจะได้รับความคุ้มครองด้วย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การจดเครื่องหมายการค้า

การต่ออายุการจดเครื่องหมายการค้า

                 ภายใต้กฎหมาย เครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครองสิบปีนับแต่วันที่จด และอาจต่ออายุได้คราวละสิบปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประสงค์จะต่ออายุการจดเครื่องหมายการค้า อันดันแรกให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อนายทะเบียนภายในสามเดือนก่อนวันสิ้นอายุ หรือ อันดับสองให้ยื่นภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นอายุการจด และเมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว กล่าวโดยสรุปให้ถือว่าเครื่องหมายยังคงจดเครื่องหมายการค้าอยู่จนกว่านายทะเบียนจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

การขอถอนการจดเครื่องหมายการค้า

                เจ้าของเครื่องหมายก่ารค้าที่ได้ยื่นขอจดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วหรือได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนั้น อาจร้องขอต่อนายทะเบียนให้ถอนคำขอจดเครื่องหมายการค้าหรือเพิกถอนทะเบียนการจดเครื่องหมายการค้าของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาตด้วย เว้นแต่สัญญาอนุญาตดังกล่าวจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การรับจดเครื่องหมายการค้า

                โดยกฎหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดเครื่องหมายการค้าได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7, 2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 และ, 3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจดเครื่องหมายการค้า

                เครื่องหมายการค้าที่อยู่ระหว่างพิจารณาหรือที่ได้จดทะเบียนแล้ว อาจขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังต่อไปนี้ อันดับแรก ยกเลิกรายการสินค้าบางอย่าง, อันดับสอง ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และอาชีพของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นและของตัวแทน, อันดับสาม สำนักงานหรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย, อันดับสี่ ยกเลิกตัวแทน ตั้งหรือเปลี่ยนตัวแทน, และ อันดับสุดท้าย สัญชาติ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย

การโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า

                สิทธิในเครื่องหมายการค้าย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้ ไม่ว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดเครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับการจดไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม การโอนหรือการรับมรดกเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

                 ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนของตนได้ สำหรับสินค้าที่ได้จดเครื่องหมายการค้าไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้ เหนือสิ่งอื่นใดสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

                 เครื่องหมายการค้า ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายนั้นอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายนั้นของตน สำหรับสินค้าที่ได้จดเครื่องหมายการค้าไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การจดเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด (MADRID PROTOCOL)

                  พิธีสารมาดริดเป็นระบบยื่นคำขอจดเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการกระจายคำขอจดเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศต่างๆที่เป็นภาคีพิธีสารมาคริต ซึ่งจะช่วยให้การจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
นอกเหนือจากนั้น การเป็นภาคีพิธีสารมาตริต จะได้รับประโยชน์ในการยื่นจดทะเบียน โดยสามารถยื่นคำขอจตเครื่องหมายการค้า เพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศต่าง ๆ ได้ หลายประเทศในคราวเดียวกัน โดยยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ใช้เพียงภาษาเดียว คือ ภาษาอังกฤษ และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเตียว ซึ่งก็จะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการยื่นคำขอและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดเครื่องหมายการค้าได้

 อายุความคุ้มครองของเครื่องหมายการค้า

                 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนและสามารถขอต่ออายุการคุ้มครองได้ทุก ๆ 10 ปี โดยต้องยื่นคำขอต่ออายุภายใน 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุหรือภายใน 6 เดือน นับแต่วันหมดอายุการจดทะเบียน (แต่จะมีค่าธรรมเนียมปรับร้อยละ 20) อย่างไรก็ตามหากลืมต่ออายุ สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่ได้แต่ต้องตรวจสอบความเหมือนคล้ายก่อนจดทะเบียนว่ามีบุคคลอื่นเครื่องหมายคล้ายกับที่เราจะยื่นขอหรือไม่

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้