7 คอร์สอัปสกิลวัยทำงาน    เรียนฟรี! มีใบประกาศให้

image

 แนะนำ 7 คอร์สเรียนฟรี! จากมหาวิทยาลัยมหิดล  สำหรับวัยทำงาน อยากเพิ่มทักษะ มีทั้งด้านทั้งภาษา ธุรกิจ การพัฒนาตัวเอง  เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนจบมีใบประกาศให้ ใครอยากเก็บประสบการณ์ หาความรู้เพิ่ม ต้องลองเรียนเล้ยย 

image

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

 คอร์สเรียนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills)

               ผู้ประกอบการ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างและประกอบธุรกิจใหม่ เป็นกำลังสำคัญในการสร้างงาน สร้างนวัตกรรม รวมถึงสร้างกรอบแนวคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างไรก็ดี การเป็นผู้ประกอบการ เป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องมีความพร้อมในทักษะหลากหลายด้าน และจำเป็นต้องมีความสามารถในการก้าวผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการสร้างธุรกิจใหม่ โดยในรายวิชาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการเป็นผู้ประกอบการ และเรียนรู้ทักษะพื้นฐานจำเป็นของผู้ประกอบการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ความหมายของการเป็นผู้ประกอบการ (Definition of Entrepreneur) วงจรชีวิตของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Life Cycle) ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ (Characteristics of a Successful Entrepreneur) และการกล้าเสี่ยงของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Risk-Taking Mindset) นอกจากนั้น รายวิชานี้ยังรวมถึงการค้นหาที่มาของไอเดียทางธุรกิจ (Source of Business Ideas) การสร้างไอเดียธุรกิจใหม่ (Business Idea Creation) กระบวนการลงมือทำแบบคิดใหญ่ เริ่มเท่าที่ได้ และล้มเร็ว (Think Big, Start Small, Fail Fast) และการลงมือทำแบบ A/B Testing (Taking Action Through A/B Testing) เพื่อทดสอบไอเดียทางธุรกิจ

English for Career Preparation

 คอร์สเรียนEnglish for Career Preparation

              สามารถนำประวัติย่อภาษาอังกฤษไปสมัครงานในองค์กรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ตำแหน่งงาน หรือ สามารถนำประวัติย่อภาษาอังกฤษไปสมัครรับทุนการศึกษา ฝึกงาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือสามารถนำความรู้ปรับปรุงประวัติการทำงานที่มีอยู่แล้วให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อง่ายต่อการแลกเปลี่ยน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่กับองค์กรต่างชาติหรือนานาชาติต่อไปและสามารถนำ certificate ที่ได้จากรายวิชานี้ไปเขียนประกอบลงในประวัติย่อ ว่าได้ผ่านการเพิ่มพูน ความรู้และพัฒนาทักษะในการเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษมาแล้ว

 การสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน

 คอร์สเรียนการสร้างแบรนด์ขั้นพื้นฐาน Fundamentals of Branding

               ให้ความรู้พื้นฐานของการสร้างแบรนด์ หลักสูตรนี้แนะนำแนวคิดหลักในการสร้างแบรนด์ รวมถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และบุคลิกภาพของแบรนด์ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวคิดของ STP (การแบ่งส่วน การกำหนดเป้าหมาย และการวางตำแหน่ง) ว่าเกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าแบรนด์อยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย

Listening and Speaking for Communication

 คอร์สเรียนListening and Speaking for Communication

                  การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 คอร์สเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

                 แนะนำแนวคิดคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ การโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนะนำการออกแบบและการสร้างโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง: ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ข้อความสั่งเชิงวนซ้ำและเชิงควบคุมแบบมีเงื่อนไข  ตรรกะแบบบูล โครงสร้างแถวลำดับ และ แนะนำการเรียกซ้ำ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

 คอร์สเรียนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

                 Data Analytics คือศาสตร์แห่งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในที่ต่างๆ และในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เข่น การวิเคราะห์หาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากข้อมูลการซึ้อสินค้า การวิเคราะห์ผลประกอบการทางการตลาด การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของโรคจากข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น ในปัจจุบันข้อมูลนั้นมีอยู่มหาศาล Data Analyitcs จึงนำว่าเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นอย่างมากในทุกองค์กร ในรายวิชานี้ จะมีการบรรยายถึงหลักการพื้นฐานของการทำ Data Analytics เช่นการจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Data Cleaning) การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Exploring) การวิเคราะห์ประมวลผล (Data Processing) และการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) ผ่านการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เช่น Microsoft Excel และ Power BI

เทคนิคการเป็นวิทยากร

 คอร์สเรียนเทคนิคการเป็นวิทยากร

                   ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างทัศนคติและวิธีคิดในการเป็นวิทยากร ปฐมบทการเป็นวิทยากร การวางแผนอาชีพวิทยากร มนุษยสัมพันธ์และการสมาคมสำหรับวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร หลักการพูดในชุมชน ทักษะการพูดของวิทยากร เทคนิคการนำเสนอ จิตวิทยาการเรียนรู้ในการอบรม เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรอบรม การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการสอน สื่อและเครื่องมือสำหรับการอบรม และการวัดประเมินผลติดตามสำหรับการอบรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้