แม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ต้องรู้! จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

image

จดทะเบียนพาณิชย์ คืออะไร

          การจดทะเบียนพาณิชย์ คือ การจดทะเบียนเพื่อยืนยันว่าเรากำลังดำเนินธุรกิจ ค้าขายหรือให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมือนการบอกให้คนภายนอกรับรู้ว่า นี่ชั้นกำลังขายของอยู่นะ ในนามร้านชื่ออะไร ตั้งอยู่ที่ไหน

ใครต้องจดทะเบียนพาณิชย์บ้าง 

          คนที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ อธิบายง่ายๆ ก็คือ คนที่ทำมาค้าขายหรือให้บริการค่ะ ซึ่งไม่ว่าจะทำในนามบุคคลธรรมดาหรือบริษัท ถ้าเริ่มทำมาค้าขายตามธุรกิจในลิสนี้เมื่อไร ให้ไปจดทะเบียนพาณิชย์ได้เลย

1.บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศมาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ประกอบด้วย

         1.1 ธุรกิจเกี่ยวกับโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

        1.2 ธุรกิจขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่างที่ขายได้ 20 บาทขึ้นไปต่อวัน หรือมีสต็อกสินค้าไว้ขายรวมมูลค่าทั้งหมดเป็นเงิน 500 บาทขึ้นไป

        1.3 นายหน้าหรือตัวแทนขายที่ทำการเกี่ยวกับสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง และสินค้านั้นมีมูลค่ารวมทั้งหมดในวันหนึ่งวันใดเป็นเงิน 20 บาทขึ้นไป

         1.4 ธุรกิจหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ที่ขายสินค้าที่ผลิตวันหนึ่งวันใดได้ 20 บาทขึ้นไป หรือวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตรวมมูลค่าทั้งหมด 500 บาทขึ้นไป

         1.5 ธุรกิจขนส่งทางทะเล ขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง รถไฟ รถราง รถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน 1.6 ธุรกิจขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอลเฉพาะที่เกี่ยวกับบันเทิง

        1.7 ธุรกิจให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต

         1.8 ธุรกิจขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

         1.9 ธุรกิจให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงคาราโอเกะ

        1.10 ธุรกิจให้บริการเครื่องเล่มเกม

         1.11 ธุรกิจให้บริการตู้เพลง

         1.12 ธุรกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลักและงานหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกและค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

         1.13 ธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
        1.14 ธุรกิจบริการอินเตอร์เน็ต
         1.15 ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

         1.16 ธุรกิจบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ประกอบด้วย

      2.1 ธุรกิจขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต ผ่านซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผนวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 2.2 ธุรกิจขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

      2.3 ธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

       2.4 ธุรกิจบริการอินเตอร์เน็ต

       2.5 ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

      2.6 ธุรกิจบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

       2.7 ธุรกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
      2.8 ธุรกิจการให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

       2.9 ธุรกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกม

      2.10 ธุรกิจการให้บริการตู้เพลง

      2.11 ธุรกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้า และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

      ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องตรวจสอบด้วยว่ากิจการค้าที่ดำเนินการนั้น ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่

หากเป็นกิจการค้าที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์

ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

        การทำให้ธุรกิจออนไลน์ถูกกฎหมายและมีตัวตนในระบบแล้วการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีข้อดีอื่นๆ อีกดังนี้

 - ได้รับความน่าเชื่อถือ เป็นข้อดีข้อแรกที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้รับอย่างแน่นอน ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของร้าน
- ได้เผยแพร่ร้านค้าบนเว็บไซต์ของกรมธุรกิจการค้า หากร้านค้าของคุณเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ทางกรมธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมธุรกิจการค้าเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการและเป็นการการันตีว่าร้านค้านั้นผ่านการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว
 - ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

วิธีจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

        เตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับพ่อค้าแม่ขายนั้นต้องเตรียมเอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา ได้แก่

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
  •  แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทพ. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.dbd.go.th (กรอกเฉพาะข้อ 1-8)
  •  เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า เอกสารแนบแบบ ทพ. (ใช้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์)
  • พิมพ์หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ เช่น สินค้า/ บริการ/ วิธีการสั่งซื้อสินค้า/ วิธีการชำระเงิน/ วิธีการส่งสินค้า
  •  แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบการ

 

 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้